Elektrotehničke instalacije provode električnu energiju, napajaju aparate, rasvjetu i strojeve, štite od atmosferskog ili statičkog elektriciteta ili prenose podatke u obliku električne energije.Energija se javlja u prirodi u raznim oblicima, prelazi iz jednog oblika u drugi u oba smijera.Električna energija u elektroinstalacijama isto tako ima tendenciju preći u drugi oblik, i samom pojavom stvara se elektromagnetska energija koju koristimo kod zaštitnih i regulacijskih uređaja u elektroinstalacijama. Termodinamička energija koja se javlja u elektroinstalacijama je oblik energije koja može biti uzrok požara tako da pravilnim dimenzioniranjem i ispravnom ugradnjom pojavu toplinske energije nastojimo umanjiti u najvećoj mogućoj mjeri i izbjeći pojavu električnog luka.